مناقصات و مزایدات

تمدیدآگهي مزایده عمومی فروش کلینکر فله صادراتی تاساعت 10 صبح روز یکشنبه 12 اردیبهشت 1400

دانلود فایل

آگهي مناقصه پیمانکاری حمل و جابجایی کلینکر و مواد اولیه

دانلود فایل

مزایده عمومی فروش کلینکر فله صادراتی

دانلود فایل
×