اعضای هیئت مدیره و مدیران

تصویر نام ونام خانوادگی سمت و نوع عضویت مقطع و رشته تحصیلی تاریخ تولد خلاصه رزومه
کمال صدیقی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فوق لیسانس مدیریت 1344/10/06 دانلود رزومه
نادر غفاری رییس هیئت مدیره - غیر موظف لیسانس - برق و الکترونیک 1334/06/01 دانلود رزومه
سامان فلاحی نائب رییس هیئت مدیره - غیر موظف فوق لیسانس - اقتصاد 1365/01/01 دانلود رزومه
جلال دهنوی عضو هیئت مدیره - غیرموظف دکترا - مدیریت انرژی و محیط زیست 1363/06/30 دانلود رزومه
افشین شجاعی عضو هیئت مدیره - غیرموظف لیسانس - کشاورزی 1350/06/25 دانلود رزومه
×